Čo to je virtuálna batéria a ktoré spoločnosti túto službu na Slovensku ponúkajú?

Ako vyriešiť nepomer medzi výrobou a okamžitou spotrebou práve vyrobenej elektrickej energie? Ako si odložiť elektrinu vyrobenú v lete na zimu? 

Čiastočnou odpoveďou na túto otázku môže byť tzv.“virtuálna batéria”. Správnym nastavením služby a fakturačného obdobia je možné zabezpečiť požiadavky na elektrinu nielen počas cyklu noc deň, ale aj odloženie si energie na zimné obdobie s nižšou intenzitou slnečného svitu, čo neumožňuje klasická batéria. 

Pozor výraz “batéria” je potrebné vnímať s rezervou, v skutočnosti sa nejedná o fyzické ukladanie elektrickej energie do batérie. Jjedná sa skôr o zdieľanie, respektíve požičanie a následné vrátenie vyrobenej elektrickej energie.

Vyrobená a nespotrebovaná elektrická energia preteká cez ”smart merač”- elektromer do verejnej siete, kde ju spotrebuje niekto iný. 

Dodávateľ tejto služby monitoruje a účtovne zaznamenáva množstvo pretečenej energie. 

Uloženie prebytkov elektrickej energie nestojí nič. Pretože uložená elektrina prechádza distribučnou sústavou pri opätovnom čerpaní ”požičanej” elektrickej energie je potrebné zaplatiť iba distribučné poplatky.

 

Tento produkt u nás ponúka niekoľko spoločností.

 

Ako prvá začala poskytovať túto službu spoločnosť Magna pod výstižným názvom”požičovňa elektriny”. Spoločnosť magna pre zákazníkov, ktorí majú jedno výrobné a odberné miesto a majú uzatvorenú zmluvu o výrobe a dodávke elektrickej energie, účtuje iba poplatok za prevzatie zodpovednosti za odchýlku 5,63 EUR za 1 MWh elektriny, ktorú si zákazník v spoločnosti Magna “odložil“ a následne aj odobral.

V prípade, ak  zákazník uloženú elektrickú energiu v danom mesiaci nespotrebuje, spoločnosť Magna mu ju prenesie na iné odberné miesta alebo do ďalších mesiacov až do vyčerpania uloženej elektriny.

 

Spoločnosť Magna pri výbere jedného zo svojich “štvortarifov”  ponúka okrem klasickej tarify, ktorá je vhodná pre majiteľov fotovoltických elektrární aj tarifu vhodnú pre nočné nabíjanie elektromobilov, alebo tarifu pre majiteľov tepelných čerpadiel.

 

Všetci zákazníci, ktorí využívajú službu požičovňa elektriny, automaticky získavajú víkendovú zľavu 4 až 12% z ceny silovej elektriny, vzťahujúcu sa na variabilné tarify (4T).

Viac informácii o cenách eletrickej energie môžete nájsť na stránke: https://www.magna-energia.sk/variabilna-tarifikacia-domacnosti

Zmenu fakturačného obdobia v spoločnosti Magna je možné urobiť raz ročne.

 

Výhodou je, že objem elektriny, ktorú zákazník odovzdal do siete, objem elektriny ktorú odobral späť, ako aj priebeh celkovej spotreby v jednotlivých časových pásmach si zákazník môže sledovať pomocou webovej aplikácie:  https://www.magna-energia.sk/mobilna-aplikacia-magnapp ,teda  má prehľad o spotrebovanej energii v jednotlivých tarifných pásmach a úpravou svojho správania môže výrazne ovplyvniť výslednú cenu za elektrickú energiu.

Viac informácii  si môžetre prečítať na: https://www.magna-energia.sk/pozicovna-elektriny-domacnosti.

 

Ďalším hráčom na trhu je spoločnosť Greenlogy. Ako už aj samotný názov spoločnosti prezrádza Greenlogy od svojho vzniku vo vzťahu k okoliu sa nekompromisne vymedzuje voči elektrine vyrobenej z fosílnych palív. Prednostne podporuje slovenských výrobcov zelenej elektriny výhradne z obnoviteľných zdrojov. 

Vo svojom širokom portfóliu má pre klientov, ktorí majú v Greenlogy výrobné a odberné miesto, spolu štyri produkty.

Bezplatný program Eco pre klientov s ročnými prebytkami do 500 kWh. Prebytok je možné čerpať v čase od 22.00 - 6.00 hod. v danom kalendárnom mesiaci.

Program Standard  pre klientov s ročným prebytkami nad 500 kWh, pričom výška uložených kWh nesmie presiahnuť ročnú spotrebu odberného miesta. Prebytky v tomto programe je možné  čerpať v priebehu ročného fakturačného obdobia v čase od 20:00 - 6:00 hod. a cez víkend 12:00 - 6:00, poplatok za službu je 1,80 EUR mesačne. 

 

Najviac obľúbený program Prémium je určený pre klientov s väčšími prebytkami. Uložený a nevyčerpaný prebytok, ktorý presahuje ročnú  spotrebu sa navyše prenáša do nového 12 mesačného obdobia. Prebytky v tomto programe je možné  čerpať  medzi 16:00 - 8.00 hod. a cez víkendy bez obmedzenia. Uložený prebytok je možné kedykoľvek vymeniť za kredit na nabíjanie elektromobilu v sieti Greenway v pomere 500 kWh = 25€ kredit. Mesačný poplatok za tento produkt je 2,40 EUR. Viazanosť na produkt je 12 mesiacov.

 

Pre klientov, ktorí chcú využívať službu virtuálnej batérie bez obmedzení ponúka Greenlogy program Max.

Prebytky z virtuálnej batérie je možné čerpať  bez obmedzenia a nevyčerpaná časť, ktorá presahuje ročnú spotrebu odberného miesta na ktorom je výrobné zariadenie inštalované, sa prenáša do nového 12 mesačného obdobia.

Uložený prebytok je možné vymeniť za kredit na nabíjanie elektromobilu v sieti Greenway v pomere 500 kWh = 50 EUR kredit. Mesačný poplatok za tento produkt je 6 EUR. Viazanosť na produkt je 12 mesiacov.

Pre klientov, ktorí majú viazanosť v rámci dodávky elektrickej energie u iného dodávateľa, ale radi by využívali možnosť ukladania prebytkov elektrickej energie z výroby svojej fotovoltickej elektrárne, ponúka Greenlogy program Aku. Podmienkou je, následný prechod aj odberného miesta po skončení viazanosti od súčasného dodávateľa do Greenlogy. Po úspešnom prechode k Greenlogy automaticky program Aku končí a aktivuje sa program Max, so spätnou dodávkou bez časového obmedzenia. Poplatok za túto službu je 1,20 EUR mesačne.

Spoločnosť Greenlogy pripravuje v tomto roku novú službu sharing elektriny. V tomto produkte bude možné zdieľať elektrickú energiu s iným odberným miestom.

Presný prehľad o nabití virtuálnej batérie a o spotrebe elektrickej energie si klient môže sledovať v aplikácii Greenlogy.

Nespornou výhodou služieb v spoločnosti Greenlogy je možnosť zmeny termínu vyúčtovania služby virtuálnej batérie pred začiatkom nového fakturačného cyklu.

Bližšie ingormácie si môžete prečítať na :na https://www.greenlogy.com/green-vbattery

Virtuálna batéria od východoslovenskej energetiky VSE ponúka celkovo päť balíkov virtuálnej batérie s kapacitou od 1000 kWh až po 6000 kWh. Mesačné poplatky za virtuálnu batériu sa pohybujú od 2€ mesačne, pri veľkosti virtuálnej batérie 1000kWh až po mesačný poplatok 11,90 € pri balíku s kapacitou virtuálnej batérie 6000 kWh.

Viac informáciii  o jednotlivých balíkoch virtuálnej batérie od VSE si môžete prečítať na stránke: https://www.vse.sk/produkty-a-sluzby/virtualna-bateria/porovnanie-balikov.

Spoločnosť SSE ponúka  dva produkty: Virtuálnu batériu  s kapacitou 2000 kWh s mesačným poplatkom 2 EUR a virtuálnu batériu s kapacitou 6000 kWh s mesačným poplatkom 4 EUR.

Viac informáciii  o jednotlivých balíkoch virtuálnej batérie od VSE sa dozviete https://www.sse.sk/domacnosti/produkty-a-sluzby/virtualna-bateria-od-sse

ZSE ponúka pre svojich klientov virtuálnu batériu za jednotnú cenu 2 EUR mesačne, pričom kapacita virtuálnej batérie je neobmedzená až do veľkosti celkovej spotreby odberného miesta.

Viac informáciii o virtuálnej batérii  od ZSE:

https://www.zse.sk/fotovoltika-virtualna-bateria

Na záver krátke zhrnutie. Ponuka je celkom široká a je možné si vybrať z programov pre priaznivcov elektromobility v podobe výmeny prebytkov za kredit na nabíjanie elektromobilu v sieti Greenway, ale aj pre majiteľov tepelných čerpadiel s vhodnou tarifikáciou. Zaujímavý je aj produkt zdieľania elektrickej energie s iným odberným miestom. Nevýhodou ZSE, VSE a SSE, je nemožnosť zmeny termínu vyúčtovania služby respektíve nemožnosť prenosu energie do ďalšieho obdobia, čo v prípade  klientov, ktorí majú vyúčtovanie v jesenných mesiacoch nemusí byť výhodné. Ostáva nám veriť, že tento nedostatok sa v krátkom čase vyrieši.


​Aby ste náklady premenili na skutočnú investíciu, pri výbere fotovoltickej elektrárne myslite na viacero faktorov

 

 

Jedna z kľúčových otázok, ktorú si ľudia kladú je okrem nespochybniteľného prínosu pri ochrane životného prostredia aj návratnosť finančných investícii do fotovoltickej elektrárne.

Návratnosť fotovoltickej elektrárne závisí od samotných nákladov na zriadenie elektrárne, samozrejme množstva energie, ktorú elektráreň vyrobí počas celej životnosti a v neposlednej miere ušetrených nákladov, za ktoré by sme elektrickú energiu kupovali od dodávateľov.

​Na cenu fotovoltickej elektrárne najviac vplýva cena fotovoltických panelov a striedača, resp. cena batérií v prípade inštalácie hybridnej elektrárne. Sú to najdôležitejšie komponenty celého zariadenia a ak chceme, aby nám spoľahlivo fungovali po celú dobu životnosti fotovoltickej elektrárne (čo je v rozmedzí 30-40 rokov,) rozhodne sa neoplatí na týchto zariadeniach šetriť. Jednoznačne výhodnejšie je investovať do komponentov s dlhoročnou zárukou od renomovaných výrobcov, ktoré výrazne eliminujú riziko porúch a tým aj ďalšieho neželaného navýšenia nákladov. 

Je potrebné mať na pamäti, že najlacnejšie riešenie ani zďaleka nemusí mať najkratšiu dobu návratnosti a výhodné “akciové sety” v časovom horizonte niekoľko desiatok rokov nám môžu ušetrené peniaze pri ich nákupe výrazne predražiť.

V našich klimatických podmienkach sú vhodnejšie modernejšie zariadenia s vyššou účinnosťou, ktoré vyrábajú elektrickú energiu aj pri nižšej intenzite slnečného svitu. 

Návratnosť fotovoltickej elektrárne pomôže výrazne skrátiť aj použitie tzv. virtuálnej batérie. V čase, kedy fotovoltika generuje viac elektrickej energie, posielame elektrinu do verejnej elektrickej siete a v čase, keď fotovoltická elektráreň vyrába menej elektriny, si ju môžeme vziať späť len za poplatky prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Na návratnosť  okrem iného vplýva aj správne navrhnutý projekt fotovoltickej elektrárne, optimálne rozmiestnenie fotovoltických panelov, aby výroba v čase kopírovala aktuálnu spotrebu domácností a aby sa len minimum elektrickej energie presúvalo do či už fyzickej, alebo virtuálnej batérie. 

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje návratnosť fotovoltickej elektrárne, je zmena správania sa členov domácnosti, aby sa energeticky náročné spotrebiče používali v čase, keď je dostatok slnečného svitu, aby sa práve vyrobená elektrická energia spotrebovala okamžite .

Na návratnosť vplýva aj aktuálna cena elektrickej energie. A aj keď v súčasnosti, ako jedna z mála krajín máme ceny elektrickej energie zastropované, netreba zabúdať, že je to len dočasné riešenie, že sme si kúpili čas na to, aby sme sa mohli pripraviť na skutočné trhové ceny. Pretože sice ako krajina sme vo výrobe elektrickej energie sebestační, stále sme súčasťou európskeho trhu s energiami a časom sa tieto ceny upravia aj u nás.

Správnou kombináciou týchto faktorov môžeme výrazne skrátiť návratnosť investícií do fotovoltickej elektrárne. 

​​ Pri optimálnom nastavení jednotlivých faktorov môže byť návratnosť aj 7 rokov. Pričom fotovoltický systém s inštalovaným výkonom 10kWp po odrátaní nákladov na inštaláciu po 20 rokoch ušetrí viac ako 45 000 EUR a po 30 rokoch viac ako 100 000 EUR. Tento výpočet zohľadňuje aj garantovaný pokles výkonu panelov, infláciu len 3% ročne a rast cien elektriny len o 3% ročne.

Návratnosť fotovoltiky ovplyvňuje veľa faktorov a napriek tomu je možné konštatovať, že návratnosť sa výrazne  skracuje a fotovoltika je čoraz dostupnejšia pre spotrebiteľov a firmy, ktoré sa rozhodli spraviť aspoň malý krok k zlepšeniu životného prostredia.