Zásady ochrany osobných údajov

Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov

  • Prevádzkovateľom webovej stránky modrá energia.sk a spracúvaním osobných údajov na tejto stránke sa zaoberá Ing. Marián Starek (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Osobné údaje

  • Prevádzkovateľ zbiera, ukladá a spracúva osobné údaje, ktoré mu poskytujete pri používaní webovej stránky. Týmito osobnými údajmi môžu byť: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, číslo účtu a ďalšie informácie o vás, ktoré sami poskytnete.

Účely spracúvania osobných údajov

  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom poskytovania služieb na webovej stránke, vydávania faktúr, odosielania informačných e-mailov a podobne. V žiadnom prípade nebude prevádzkovateľ poskytovať vaše osobné údaje tretej strane bez vášho súhlasu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  • Poskytnutím svojich osobných údajov prevádzkovateľovi dávate súhlas so spracúvaním týchto údajov v súlade s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

  • Prevádzkovateľ vykonáva všetky primerané opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zneužitím alebo stratou. Vaše osobné údaje budú uchovávané na zabezpečenom serveri, ktorý je chránený pred neoprávneným prístupom.

Práva dotknutej osoby

  • Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, opravu nepresných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania a právo na prenositeľnosť údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, kontaktujte prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných informácií uvedených na webovej stránke v sekcii „kontakt“