Čo by sme mali vedieť pred nákupom fotovoltickej elektrárne

Návratnosť fotovoltickej elektrárne

Aby sme vedeli posúdiť, do akej miery budeme schopní reálne využiť vyrobenú elektrickú energiu, potrebujeme posúdiť koreláciu medzi reálnou výrobou fotovoltickej elektrárne a okamžitou spotrebou práve vyrobenej elektrickej energie, teda ako sa reálne prekrýva diagram výroby fotovoltickej elektrárne s diagramom spotreby elektriny v domácnosti, resp. firme. Môžeme začať s analýzou dennej spotreby elektrickej energie, respektíve štruktúrou spotreby domácnosti, resp. firmy. Pokiaľ sa jedná o domácnosť alebo firmu so SMART meradlom je možné použiť aktuálny historický diagram spotreby elektrickej energie. Pokiaľ nie, potom je možné využiť typový diagram odberu (TDO), ktorý sa nachádza na stránkach všetkých distribútorov elektriny.

Štruktúru výroby elektrickej energie z fotovoltiky je možné odhadnúť podľa aktuálneho typového diagramu spotreby zo stránky OKTE (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou). Presnejšie informácie o množstve vyrobenej energie z fotovoltiky poskytne nástroj na určenie výkonu fotovoltickej elektrárne(PV GIS). Je to bezplatný nástroj vytvorený v Joint Research Centre zriadenej Európskou komisiou. PVGIS využíva vysokokvalitné údaje o slnečnom žiarení získané zo satelitných snímok. Zadaním GPS súradníc vieme presne určiť koľko elektrickej energie vyprodukuje fotovoltická elektráreň inštalovaná na danom mieste. PV GIS môžeme nájsť na : https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-online-tool_en

Pri výbere dodávateľa fotovoltického systému je vhodné zamerať sa na to, či dodávateľ fotovoltického zariadenia ponúka obhliadku a presné posúdenie vhodného riešenia, alebo urobí cenovú ponuku pomocou vstupného formulára. Aby bolo možné poskytnúť odbornú cenovú ponuku ,ktorá ochráni pred nečakaným navýšením ceny po podpise zmluvy, je potrebná obhliadka.

Trendom je umelo znižovať cenu produktu a ak je predajná cena za fotovoltiku výrazne nízka, môže to znamenať buď menej kvalitné komponenty alebo dodatočné náklady za iné skryté služby. Každé euro, o ktoré sa zníži cenová ponuka sa musí ušetriť z nákladov na produkt alebo službu. Preto je dobré zaujímať sa o záruky, ktoré dodávateľ poskytuje.

Pri výbere dodávateľa fotovoltického systému je dôležité preveriť si, kedy spoločnosť vznikla, akú má tradíciu, či ponúka záručný a pozáručný servis, aké záruky dodávateľ poskytuje nielen na komponenty, ale aj na montáž celého zariadenia, či vykonáva pravidelné servisné prehliadky, čo je nevyhnutné pre bezporuchovú činnosť počas celej doby životnosti fotovoltiky.

Spoločnosť, ktorá naskočila na vlnu záujmu o fotovoltiku v čase, keď bola cena elektriny na burzách astronomická, už nemusí existovať, keď budeme potrebovať vykonať opravu alebo servis a to z dôvodu nevýhodnosti na jej strane.

Taktiež sa odporúča pozrieť sa na inštaláciu v objekte, kde zvažujeme umiestniť fotovoltiku, resp umiestnenie a konštrukciu rozvádzača a elektromeru. Aj tam sa môžu skrývať dodatočné náklady.


Čo to je virtuálna batéria a kto túto službu na Slovensku ponúka?

Čo je to virtuálna batéria

Ako vyriešiť nepomer medzi výrobou a okamžitou spotrebou práve vyrobenej elektrickej energie? Ako si odložiť elektrinu vyrobenú v lete na zimu? 

Čiastočnou odpoveďou na túto otázku môže byť tzv.“virtuálna batéria”. Správnym nastavením služby a fakturačného obdobia je možné zabezpečiť požiadavky na elektrinu nielen počas cyklu noc deň, ale aj odloženie si energie na zimné obdobie s nižšou intenzitou slnečného svitu, čo neumožňuje klasická batéria. 

Pozor výraz “batéria” je potrebné vnímať s rezervou, v skutočnosti sa nejedná o fyzické ukladanie elektrickej energie do batérie. Jedná sa skôr o zdieľanie, respektíve požičanie a následné vrátenie vyrobenej elektrickej energie.

Vyrobená a nespotrebovaná elektrická energia preteká cez ”smart merač”- elektromer do verejnej siete, kde ju spotrebuje niekto iný. 

Dodávateľ tejto služby monitoruje a účtovne zaznamenáva množstvo pretečenej energie. 

Uloženie prebytkov elektrickej energie nestojí nič. Pretože uložená elektrina prechádza distribučnou sústavou pri opätovnom čerpaní ”požičanej” elektrickej energie je potrebné zaplatiť iba distribučné poplatky.

Tento produkt u nás ponúka niekoľko spoločností.

Virtuálna batéria od spoločnosti Magna

Ako prvá začala poskytovať túto službu spoločnosť Magna pod výstižným názvom ”požičovňa elektriny”. Spoločnosť magna pre zákazníkov, ktorí majú jedno výrobné a odberné miesto a majú uzatvorenú zmluvu o výrobe a dodávke elektrickej energie, účtuje iba poplatok za prevzatie zodpovednosti za odchýlku 5,63 EUR za 1 MWh elektriny, ktorú si zákazník v spoločnosti Magna “odložil“ a následne aj odobral.

V prípade, ak  zákazník uloženú elektrickú energiu v danom mesiaci nespotrebuje, spoločnosť Magna mu ju prenesie na iné odberné miesta alebo do ďalších mesiacov až do vyčerpania uloženej elektriny.

Spoločnosť Magna pri výbere jedného zo svojich “štvortarifov”  ponúka okrem klasickej tarify, ktorá je vhodná pre majiteľov fotovoltických elektrární aj tarifu vhodnú pre nočné nabíjanie elektromobilov, alebo tarifu pre majiteľov tepelných čerpadiel.

Všetci zákazníci, ktorí využívajú službu požičovňa elektriny, automaticky získavajú víkendovú zľavu 4 až 12% z ceny silovej elektriny, vzťahujúcu sa na variabilné tarify (4T).

Viac informácii o cenách eletrickej energie môžete nájsť na stránke: https://www.magna-energia.sk/variabilna-tarifikacia-domacnosti

Zmenu fakturačného obdobia v spoločnosti Magna je možné urobiť raz ročne.

Výhodou je, že objem elektriny, ktorú zákazník odovzdal do siete, objem elektriny ktorú odobral späť, ako aj priebeh celkovej spotreby v jednotlivých časových pásmach si zákazník môže sledovať pomocou webovej aplikácie:  https://www.magna-energia.sk/mobilna-aplikacia-magnapp ,teda  má prehľad o spotrebovanej energii v jednotlivých tarifných pásmach a úpravou svojho správania môže výrazne ovplyvniť výslednú cenu za elektrickú energiu.

Viac informácii  si môžetre prečítať na: https://www.magna-energia.sk/pozicovna-elektriny-domacnosti.

 

Virtuálna batéria od spoločnosti Greenlogy

Ďalším hráčom na trhu je spoločnosť Greenlogy. Ako už aj samotný názov spoločnosti prezrádza Greenlogy sa od svojho vzniku nekompromisne vymedzuje voči elektrine vyrobenej z fosílnych palív. Prednostne podporuje slovenských výrobcov zelenej elektriny výhradne z obnoviteľných zdrojov. 

Vo svojom širokom portfóliu má pre klientov, ktorí majú v Greenlogy výrobné a odberné miesto, spolu štyri produkty.

Bezplatný program Eco pre klientov s ročnými prebytkami do 500 kWh. Prebytok je možné čerpať v čase od 22.00 - 6.00 hod. v danom kalendárnom mesiaci.

Program Standard  pre klientov s ročným prebytkami nad 500 kWh, pričom výška uložených kWh nesmie presiahnuť ročnú spotrebu odberného miesta. Prebytky v tomto programe je možné  čerpať v priebehu ročného fakturačného obdobia v čase od 20:00 - 6:00 hod. a cez víkend 12:00 - 6:00, poplatok za službu je 1,80 EUR mesačne. 

Najviac obľúbený program Prémium je určený pre klientov s väčšími prebytkami. Uložený a nevyčerpaný prebytok, ktorý presahuje ročnú  spotrebu sa navyše prenáša do nového 12 mesačného obdobia. Prebytky v tomto programe je možné  čerpať  medzi 16:00 - 8.00 hod. a cez víkendy bez obmedzenia. Uložený prebytok je možné kedykoľvek vymeniť za kredit na nabíjanie elektromobilu v sieti Greenway v pomere 500 kWh = 25€ kredit. Mesačný poplatok za tento produkt je 2,40 EUR. Viazanosť na produkt je 12 mesiacov.

Pre klientov, ktorí chcú využívať službu virtuálnej batérie bez obmedzení ponúka Greenlogy program Max.

Prebytky z virtuálnej batérie je možné čerpať  bez obmedzenia a nevyčerpaná časť, ktorá presahuje ročnú spotrebu odberného miesta na ktorom je výrobné zariadenie inštalované, sa prenáša do nového 12 mesačného obdobia.

Uložený prebytok je možné vymeniť za kredit na nabíjanie elektromobilu v sieti Greenway v pomere 500 kWh = 50 EUR kredit. Mesačný poplatok za tento produkt je 6 EUR. Viazanosť na produkt je 12 mesiacov.

Pre klientov, ktorí majú viazanosť v rámci dodávky elektrickej energie u iného dodávateľa, ale radi by využívali možnosť ukladania prebytkov elektrickej energie z výroby svojej fotovoltickej elektrárne, ponúka Greenlogy program Aku. Podmienkou je, následný prechod aj odberného miesta po skončení viazanosti od súčasného dodávateľa do Greenlogy. Po úspešnom prechode k Greenlogy automaticky program Aku končí a aktivuje sa program Max, so spätnou dodávkou bez časového obmedzenia. Poplatok za túto službu je 1,20 EUR mesačne.

Spoločnosť Greenlogy pripravuje v tomto roku novú službu sharing elektriny. V tomto produkte bude možné zdieľať elektrickú energiu s iným odberným miestom.

Presný prehľad o nabití virtuálnej batérie a o spotrebe elektrickej energie si klient môže sledovať v aplikácii Greenlogy.

Nespornou výhodou služieb v spoločnosti Greenlogy je možnosť zmeny termínu vyúčtovania služby virtuálnej batérie pred začiatkom nového fakturačného cyklu.

Bližšie ingormácie si môžete prečítať na :na https://www.greenlogy.com/green-vbattery

Virtuálna batéria od VSE

Virtuálna batéria od východoslovenskej energetiky VSE ponúka celkovo päť balíkov virtuálnej batérie s kapacitou od 1000 kWh až po 6000 kWh. Mesačné poplatky za virtuálnu batériu sa pohybujú od 2€ mesačne, pri veľkosti virtuálnej batérie 1000kWh až po mesačný poplatok 11,90 € pri balíku s kapacitou virtuálnej batérie 6000 kWh.

Viac informáciii  o jednotlivých balíkoch virtuálnej batérie od VSE si môžete prečítať na stránke: https://www.vse.sk/produkty-a-sluzby/virtualna-bateria/porovnanie-balikov.

Virtuálna batéria od SSE

Spoločnosť SSE ponúka  dva produkty: Virtuálnu batériu  s kapacitou 2000 kWh s mesačným poplatkom 2 EUR a virtuálnu batériu s kapacitou 6000 kWh s mesačným poplatkom 4 EUR.

Viac informáciii  o jednotlivých balíkoch virtuálnej batérie od VSE sa dozviete https://www.sse.sk/domacnosti/produkty-a-sluzby/virtualna-bateria-od-sse

Virtuálna batéria od ZSE

ZSE ponúka pre svojich klientov virtuálnu batériu za jednotnú cenu 2 EUR mesačne, pričom kapacita virtuálnej batérie je neobmedzená až do veľkosti celkovej spotreby odberného miesta.

Viac informáciii o virtuálnej batérii  od ZSE:

https://www.zse.sk/fotovoltika-virtualna-bateria

Na záver krátke zhrnutie. Ponuka je celkom široká a je možné si vybrať z programov pre priaznivcov elektromobility v podobe výmeny prebytkov za kredit na nabíjanie elektromobilu v sieti Greenway, ale aj pre majiteľov tepelných čerpadiel s vhodnou tarifikáciou. Zaujímavý je aj produkt zdieľania elektrickej energie s iným odberným miestom. Nevýhodou ZSE, VSE a SSE, je nemožnosť zmeny termínu vyúčtovania služby respektíve nemožnosť prenosu energie do ďalšieho obdobia, čo v prípade  klientov, ktorí majú vyúčtovanie v jesenných mesiacoch nemusí byť výhodné. Ostáva nám veriť, že tento nedostatok sa v krátkom čase vyrieši.