Lokálny zdroj

Čo je to lokálny zdroj?

Zmena legislatívy v energetike umožňuje výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu aj väčším subjektom. Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie zaviedla pojem Lokálny zdroj. Lokálny zdroj má podľa zákona nárok na prednostné pripojenie a prístup do siete, ako aj odpustenie tarify za prevádzkovanie systému.

Lokálny zdroj je zariadenie, ktoré:

  • vyrába elektrickú energiu  z obnoviteľných zdrojov - najčastejšie sa jedná o fotovoltické elektrárne 
  • vyrobená elektrina slúži predovšetkým na pokrytie vlastnej spotreby odberného miesta ktoré musí byť totožné s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja
  •  celkový inštalovaný výkon lokálneho zdroja nesmie presiahnuť hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity odberného miesta, v ktorom je lokálny zdroj inštalovaný.

Výrobcom elektriny v lokálnom zdroji, môže byť len tzv. aktívny odberateľ, ktorý uzatvoril s prevádzkovateľom distribučnej sústavy zmluvu o pripojení lokálneho zdroja do distribučnej sústavy a zároveň výroba elektriny nesmie predstavovať jeho hlavnú podnikateľskú činnosť.

Výhody lokálneho zdroja

  • Výhodou lokálneho zdroja ja najmä to, že jeho veľkosť ovplyvňuje len maximálna rezervovaná kapacita odberného miesta lokálneho zdroja, ktorá je pre daný lokálny zdroj dohodnutá v zmluve o pripojení.
  • Prednostné pripojenie do distribučnej sústavy
  • Bezplatná výmena meradla
  • Oslobodenie od platenia tarify za prevádzkovanie systému na vyrobenú elektrickú energiu (do 1 000 MWh ročne). Výrobca musí mať potvrdenie o výrobe elektriny v lokálnom zdroji od URSO. Toto oslobodenie sa ale nevzťahuje za platbu tarify za systémové služby.
  • Ak celkový inštalovaný výkon zariadenia nepresiahne 100kW, ak vyrobená elektrická energia bude slúžiť pre vlastnú spotrebu tak aj oslobodenie od povinnosti získať stanovisko k rezervovanej kapacite.
  • Ďalšou výhodou je možnosť výrobcu požiadať o vydanie záruky pôvodu elektriny (záruky vydáva OKTE na žiadosť výrobcu).

Záruku pôvodu môže výrobca použiť na oslobodenie od spotrebnej dane.

Lokálny zdroj slúži primárne na pokrytie vlastnej spotreby elektrickej energie, ale súčasne môže svoje prebytky dodávať do siete.

Realizácia lokálneho zdroja

Pred začiatkom samotnej realizácie je potrebné zistiť, či je dostatočná kapacita na pripojenie lokálneho zdroja do sústavy a ak sa jedná o zariadenie s inštalovaným výkonom do 1MW (nie je  podnikaním v energetike) stačí oznámiť URSO v lehote 30 dní začiatok, zmenu resp. ukončenie činnosti. 

URSO vydá následne potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti.

Ak veľkosť inštalovaného výkonu lokálneho zdroja presahuje 1 MW, výrobca je už povinný požiadať o povolenie na podnikanie v energetike pre konkrétnu činnosť, ktorú chce vykonávať.

Lokálny zdroj sa potom pripája do distribučnej sústavy na základe zmluvy o pripojení zdroja do distribučnej sústavy. Prevádzkovatelia distribučných sústav majú  na svojich webových stránkach zverejnené zmluvy o pripojení. 

Žiadateľ o pripojenie lokálneho zdroja musí  tiež získať stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite na pripojenie lokálneho zdroja (okrem zariadenia do 150 kW, ktoré nebude dodávať vyrobenú elektrinu do sústavy.) Distribučná spoločnosť je povinná stanovisko vydať do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti a má platnosť 12 mesiacov od dátumu  vydania.

Samotnú prevádzku lokálneho zdroja je možné spustiť až po uzavretí zmluvy o prístupe a distribúcii elektriny po vysporiadaní zodpovednosti za odchýlku a po úspešnom vykonaní funkčnej skúšky. 

Výrobca je povinný zaslať prevádzkovateľovi distribučnej sústavy oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja.